Nam możesz zaufać

 

Audyt zewnętrzny jest często obowiązkowym elementem zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Głównym celem audytu jest uzyskanie obiektywnej i niezależnej oceny realizacji zadania/projektu pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, a także przejrzystości i jawności.

 

OBOWIĄZEK PRZEPROWADZENIA AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PFRON

 

Wnioskodawcy, którzy uzyskali dofinansowanie ze środków PFRON, powinni pamiętać
o konieczności przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Obowiązkowemu audytowi zewnętrznemu podlegają zadania lub projekty, w których wartość jednego zadania/projektu w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych wynosi co najmniej 700 000 zł.

 

W przypadku zadań i projektów o charakterze wieloletnim, w których finansowanie ze środków PFRON podzielone zostało na odrębne etapy wskazane w zasadach realizacji zadania ustawowego lub w treści ogłoszenia o konkursie lub w procedurach realizacji programu, przy ustalaniu obowiązku przeprowadzenia audytu zewnętrznego (tj. wartości powyżej 700 000 zł) zastosowanie znajdują następujące zasady:

 

 • podczas rozpatrywania wniosku złożonego na pierwszy okres realizacji brana jest pod uwagę wartość zadania/projektu wskazana dla pierwszego okresu,
 • jeżeli Wnioskodawca otrzyma dofinansowanie na realizację zadania/projektu, to przy ubieganiu się o dofinansowanie na kolejny okres realizacji zadania/projektu brana jest pod uwagę suma wartości zadania/projektu z poprzednich okresów realizacji oraz z okresu, który jest przedmiotem zaktualizowanego wniosku.

 

Obowiązek przeprowadzenia audytu zewnętrznego dotyczy również zadania lub projektu, którego wartość (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) wraz z:

 

 • wartością projektów realizowanych równocześnie przez Wnioskodawcę, w ramach zadań ustawowych lub programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON,
 • wartością pozostałych zadań lub projektów zgłoszonych do PFRON (np. w ramach tego samego konkursu),

 

jest równa lub przekracza 1 000 000 zł.

 

W drugim przypadku, wartości poszczególnych zadań/projektów sumowane są począwszy od zadania/projektu o najniższej wartości.

 

CEL AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PFRON

 

Celem audytu zewnętrznego jest uzyskanie obiektywnego zapewnienia, że koszty poniesione w ramach realizacji zadania/projektu są kwalifikowalne, a zadanie/projekt jest realizowany zgodnie z przepisami prawa, z wnioskiem i umową oraz wydanie opinii w tym zakresie.

 

TERMIN PRZEPROWADZENIA AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PFRON

 

Co do zasady, rozpoczęcie audytu musi nastąpić nie wcześniej niż przed poniesieniem co najmniej 70% łącznych kosztów kwalifikowalnych zadania/projektu, zaś zakończenie audytu – przed złożeniem do PFRON końcowego sprawozdania z realizacji zadania/projektu.

 

W przypadku zadań/projektów wieloletnich, których system finansowania ze środków PFRON podzielony został na okresy wskazane w zasadach realizacji zadania ustawowego lub w treści ogłoszenia o konkursie lub w procedurach realizacji programu – powyższe warunki odnoszą się do danego okresu finansowania zadania/projektu.

 

CO OBEJMUJE AUDYT ZEWNĘTRZNY PFRON?

 

W ramach przeprowadzanego audytu dokonuje się oceny dokumentów związanych
z realizowanym zadaniem/projektem
(w tym dowodów księgowych) w odniesieniu do działań zrealizowanych przez Wnioskodawcę.

 

Audyt zewnętrzny PFRON obejmuje w szczególności weryfikację:

 

 • kwalifikowalności poniesionych kosztów i sposobu ich dokumentowania,
 • zgodności danych przekazywanych w sprawozdaniu z realizacji zadania/projektu w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji zadania/projektu,
 • sposobu monitorowania zadania/projektu,
 • dotrzymywania harmonogramu realizacji działań w zadaniu/projekcie,
 • poprawności udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych lub prawidłowości zakupu dostaw i usług pod względem gospodarności oraz spełnienie zasady bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu,
 • poprawności stosowania zasady konkurencyjności,
 • sposobu realizacji działań promocyjnych zgodnie z umową,
 • sposobu prowadzenia i archiwizowania dokumentacji,
 • wdrożenia zaleceń po przeprowadzonych kontrolach oraz usunięcia uchybień, jeśli takie zostały wykryte.

 

Audytem zewnętrznym musi być objętych co najmniej 90 % kosztów zadania/projektu.

 

KTO MOŻE PRZEPROWADZIĆ AUDYT ZEWNĘTRZNY PFRON?

 

Wytyczne wskazują, że skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny zadania lub projektu PFRON powinien być minimum dwuosobowy, w tym co najmniej jedna osoba powinna posiadać uprawnienia biegłego rewidenta. Przeprowadzenie audytu zazwyczaj zleca się jednostkom lub podmiotom, które posiadają niezbędne doświadczenie oraz dysponują osobami o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu w zakresie przeprowadzania audytu.

 

Wybór podmiotu przeprowadzającego audyt zewnętrzny zadania lub projektu musi zostać dokonany z zachowaniem zasady bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

AUDYT ZEWNĘTRZNY ZADANIA LUB PROJEKTU PFRON Z ECDF DOTACJE

 

Doświadczenie w przeprowadzaniu audytów zewnętrznych projektów oraz ekspercka wiedza i kwalifikacje współpracujących audytorów pozwalają nam przeprowadzać niezależne i rzetelne audyty zewnętrzne projektów PFRON. Wiemy, jak poprowadzić cały proces w sposób gwarantujący spełnienie wymogów PFRON.

 

Szukasz profesjonalnego audytora do przeprowadzenia audytu zewnętrznego zadania lub projektu PFRON ? Zapraszamy do kontaktu!

 

 

 

 

 

Kontakt

 

AB AUDYT Artur Bołdak

 

ul. Zielony Zakątek 46

 

15-523 Białystok-Grabówka

   

 

+48 691 511 391

   

 

biuro@abaudyt.pl

 

  Kontakt z nami: +48 691 511 391 

 newsletter

Aktualności, alerty i wydarzenia - przydatne informacje z ostatniej chwili. Podanie e-mail oznacza akceptację regulaminu newslettera.

COPYRIGHT © 2024 AB - AUDYT