Nam możesz zaufać

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe jest jednym z obszarów naszej działalności. Naszym priorytetem jest zapewnianie naszym klientom bezpieczeństwa prowadzonej działalności gospodarczej oraz korzyści finansowych. Proponowane doradztwo podatkowe to kompleksowa usługa, obejmująca wszelkie aspekty działalności gospodarczej Państwa przedsiębiorstwa

 

Doradztwo podatkowe realizujemy poprzez:

 

Polega na okresowym badaniu prawidłowości ustalania przedmiotu i podstawy opodatkowania oraz prawidłowości klasyfikacji zdarzeń gospodarczych w aspekcie przepisów prawa podatkowego, co w razie wykrycia nieprawidłowości pozwoli uniknąć sankcji ze strony organów kontroli skarbowej.

 

Przeprowadzając audyt / przegląd podatkowy bierzemy pod uwagę następujące kryteria:

 • sprawdzamy prawidłowości kwalifikowania poszczególnych zdarzeń gospodarczych pod kątem właściwych ustaw podatkowych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych,
 • badamy prawidłowości danych, m.in. ich zgodności z obowiązującym dane przedsiębiorstwo prawem.

 

Zakres audytu podatkowego może obejmować:

 • podatek od towarów i usług,
 • podatek dochodowy od osób prawnych,
 • podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków ciążących na pracodawcy,
 • podatek akcyzowy,
 • podatki i opłaty lokalne,
 • inne, określone przez Klienta, konkretne operacje lub zdarzenia gospodarcze.

 

Wynikiem audytu podatkowego jest raport, zawierający:

 • ocenę kwalifikacji podatkowej dokonanej przez Klienta w zakresie zweryfikowanych operacji gospodarczych,
 • wskazanie ewentualnych zagrożeń i ryzyk podatkowych,
 • rekomendacje, przedstawiające rozwiązania prawidłowe lub takie, które pozwolą znacznie ograniczyć lub wyeliminować zidentyfikowane ryzyka podatkowe.

 

 

 

Świadczymy usługi stałego wsparcia podatkowego, zapewniając szybkie odpowiedzi na pytania naszych klientów. Stałe doradztwo jest jedną z form współpracy, jaką oferujemy naszym klientom – najczęściej przez nich wybieraną. Wielu klientów ceni sobie bowiem możliwość szybkiego skonsultowania zaistniałych problemów podatkowych.

Interpretacje indywidualne - informacje


 

Interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są w imieniu Ministra Finansów. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może złożyć każdy zainteresowany: podatnik, płatnik lub inny podmiot. Podmioty te mogą wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej, jeżeli mają wątpliwości co do zaistniałego u nich stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które mogą rodzić określone konsekwencje w sferze prawa podatkowego.

 

Formularze ORD-IN i ORD-WS

 

Wniosek o wydanie interpretacji można złożyć na formularzu ORD-IN, ORD-IN/A lub ORD-WS, ODR-WS/A, ORD-WS/B. Formularze dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów

 

Termin wydania interpretacji indywidualnej

Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa interpretację indywidualną wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Do trzymiesięcznego terminu nie są wliczane terminy przewidziane dla dokonania określonych czynności np. wezwania do uzupełnienia.

     

 

 

Świadczymy usługi doradztwa podatkowego, udzielając odpowiedzi na konkretne pytania lub kompleksowych opracowań tematycznych dotyczących problemów podatkowych zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem Klienta:

 

 • rozwiązywanie bieżących problemów z zakresu prawa podatkowego,
 • analiza poprawności stosowania prawa podatkowego w poprzednich okresach,
 • doradztwo w sporach z organami podatkowymi i administracyjnymi,
 • sporządzanie wniosków, zażaleń, skarg,
 • sporządzanie opinii podatkowych w związku z prowadzoną działalnością,
 • reprezentację w kontaktach przed organami podatkowymi,
 • podatkowe konsultacje telefoniczne oraz e-mailowe w zakresie spraw problematycznych,
 • analizę dokumentów formalnoprawnych pod względem ich poprawności oraz optymalizacji podatkowej,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia ksiąg podatkowych oraz innych ewidencji dla celów podatkowych,
 • weryfikację poprawności rozliczeń podatkowych oraz innych ewidencji dla celów podatkowych.

Uczestnictwo doradcy podatkowego w postępowaniu przed organami podatkowymi lub skarbowymi pozwala ograniczyć uciążliwości związane z udziałem w samym postępowaniu kontrolnym, ale przede wszystkim umożliwia skuteczną obronę przed zarzutami już na samym początku i w trakcie postępowania. To właśnie obrana strategia i metody działania w celu obrony racji podatnika decydują o sukcesie podczas kontroli.

W ramach usług dotyczącej reprezentowania przed organami skarbowymi sporządzamy wnioski o wydanie interpretacji, przygotowujemy wyjaśnienia do protokołów pokontrolnych, opracowujemy odwołania i skargi na decyzje organów podatkowych, reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i doskonałej znajomości praktyki działania organów skarbowych, doradcy skutecznie wspierają swoich Klientów w uzyskaniu korzystnych rozstrzygnięć w spornych sprawach podatkowych na możliwie najwcześniejszym etapie postępowania.

W zależności od potrzeb i oczekiwań Klientów, nasze działania obejmują kompleksowe doradztwo, w tym reprezentowanie Klienta w czasie postępowania w kolejnych instancjach oraz przed sądami administracyjnymi lub ograniczają się do przygotowania dokumentów w trakcie postępowania. Bieżąca współpraca z Klientem zapewnia wypracowanie spójnej i właściwej strategii postępowania.

Nasze wsparcie obejmuje zagadnienia dotyczące podatków dochodowych, podatku od towarów i usług (VAT), akcyzy, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków lokalnych i ceł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 

AB AUDYT Artur Bołdak

 

ul. Zielony Zakątek 46

 

15-523 Białystok-Grabówka

   

 

+48 691 511 391

   

 

biuro@abaudyt.pl

 

  Kontakt z nami: +48 691 511 391 

 newsletter

Aktualności, alerty i wydarzenia - przydatne informacje z ostatniej chwili. Podanie e-mail oznacza akceptację regulaminu newslettera.

COPYRIGHT © 2024 AB - AUDYT